Využitie hydroosevu - H Y D R O O S E V - zatrávňovanie, výsev trávnika hydroosevom

Prejsť na obsah

kvalita - rýchlosť- primeraná cena
Hydrooosev
je inovatívny, ekologický i ekonomický spôsob výsevu trávnika, alebo semien rôznych rastlín.
Technológia vznikla pri potrebe zatrávňovania veľkých a najmä tažko dostupných plôch pri čo najvyššej efektivite a najnižších nákladoch.
Hydroosev v plnej miere spĺňa estetické, hygienické a bioklimatické funkcie v rámci požiadaviek na zakladané porasty. Ale asi najdôležitejšou funkciou je jeho protierózna ochrana, ktorá v podstate vzniká ihneď po jeho aplikácii na danú lokalitu a v plnej miere sa prejaví po neskoršom zapojení vzniknutého porastu.
Často sa používa na rekultiváciu prudkých svahov a to až do sklonu 60º kde iný spôsob založenia zelene prakticky nie je možný a to i na miesta kde absentuje humusová vrstva. Tu však treba prispôsobiť aj skladbu zmesi osiva, aby vyhovovala daným podmienkam a požiadavkám. Tie sú v prípadoch rôznych rekultivácií pre trávnaté porasty nevyhovujúce a tak bývajú dopĺňané o dalšie druhy bylín, alebo i drevín.

hydroosev násypu
rekultivácia svahu
hydroosev svahov
hydroosev
hydroosev svahu
revitalizácia prudkého svahu
Zatrávňovanie ťažko dostupných plôch
je hlavným účelom hydroosevu. Využívame ho pri vegetačných úpravách svahov rôznych ciest a komunikácií v priemyselných areáloch, vodných a železničných stavbách, obnove vegetácie pri rôznych rekultiváciach.

Pri adekvátnej úprave postupov a použitím vhodných vstupných materiálov je výhodné hydroosev použit i na zakladanie intenzívnych okrasných trávnikov, doma v súkromných záhradách i parkoch. Vhodný je na zakladanie športovo rekreačných plôch, lyžiarskych zjazdoviek, športových trávnikov.
detail hydroosevu
detail rovnomernej aplikácie hydroosevu
detail mladého hydroosevu
vzchádzanie osiva
extenzívny trávnik
revitalizovaná plocha na zdevastovanej pôde
counter
©LUKAS 2008-2018
©LUKAS 2008-2019
©LUKAS 2008-2018
©LUKAS 2008-2018
Návrat na obsah